Regulamin techniczny

I.  INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin Techniczny obowiązuje we wszystkich zawodach darta, organizowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Dom Wypoczynkowy „Nauczyciel” w Ustroniu.

1. ZNP ZG Dom Wypoczynkowy „Nauczyciel” wprowadza z dniem 21 września 2012 r. jednolity Regulamin Techniczny, obowiązujący w turniejach organizowanych bądź objętych patronatem przez ZNP ZG Dom Wypoczynkowy „Nauczyciel”.

2. Udział w turnieju w dowolnym charakterze – np. zawodnika, sędziego, trenera itp. – oznacza przyjęcie niniejszego Regulaminu do wiadomości i stosowania.

II. ZAWODNIK, DRUŻYNA

1. Zawodnik – osoba, która wyraziła chęć brania w turnieju i wpłaciła wpisowe.

2. Obowiązki zawodników

a) Wszyscy zawodnicy / drużyny, zgłaszając chęć udziału w turniejach, wyrażają zgodę na:

 • respektowanie niniejszego regulaminu oraz dodatkowych przepisów, wprowadzonych przez organizatora turnieju, nie stojących w sprzeczności z niniejszym regulaminem;
 • stosowanie się do wymogów organizatorów turnieju, w tym - wyrażenie zgody na wykonywanie zdjęć, udział w wywiadzie prasowym, radiowym czy telewizyjnym, grę w koszulce sponsora lub z logo sponsora w całym lub określonym etapie turnieju itp.;
 • publikacje danych osobowych:

imienia i nazwiska

3. Mecz drużynowy – mecz między dwiema drużynami.

4.      Set – mecz indywidualny, deblowy lub czwórek, rozgrywany w ramach meczu drużynowego.

5.      Zawodnik grający w meczu lub turnieju – zawodnik, który grał w przynajmniej w jednym secie

       6.  Kapitan drużyny

a) Prawem i obowiązkiem Kapitana drużyny jest:

 • występowanie w imieniu drużyny,
 • zapewnienie dyscypliny w drużynie;

b) W przypadku nieobecności Kapitana, jego obowiązki przejmuje Zastępca Kapitana.

7. Stroje zawodników / drużyn

Zawodnicy nie mogą podczas zawodów nosić strojów reklamujących produkt (produkty) pozostające    w konkurencji komercyjnej do produktu (produktów) reklamowanych przez sponsora / sponsorów turnieju, o ile zastrzeżenie tego typu zostało podane przez organizatora w regulaminie zawodów.

 

III. SPRZĘT SPORTOWY, POLE GRY

1. Lotki

Lotki używane do gry na tarczach plastikowych nie mogą mieć ostrego grotu. Dopuszczalne jest rozgrywanie meczy swoimi lotkami. Waga pojedyńczej lotki nie może przekraczać wgi 18 gram.

2. Tarcza elektroniczna

Urządzenie elektroniczne z tarczą, która samoistnie zlicza punkty po wykonaniu rzutu.

3. Linia rzutu

a) Linia rzutu jest umieszczona na podłożu w odległości 2,37 m od płaszczyzny tarczy.

b) Wysokość idealnego środka tarczy nad podłożem wynosi 1,73 m.

c) Wartość kontrolna mierzona pomiędzy środkiem tarczy a linią rzutu wynosi 2,93 m.

4. Pole gry

Organizator turnieju zobowiązany jest zagwarantować odległość min. 30 cm z każdej strony automatu od przeszkody (np.: ściana, drugi automat)

5. Przestrzeń dla publiczności

a) Za przestrzeń dla publiczności uznaje się tę część sali rozgrywek, w której odległość do każdej        z tarcz, na której rozgrywane są pojedynki, nie jest mniejsza niż 3,5 m (od podstawy automatu).

b) Organizator turnieju ma obowiązek takiej aranżacji sali do gry, by publiczność przez cały czas trwania turnieju znajdowała się tylko na wyznaczonej dla niej przestrzeni.

 

IV. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU TURNIEJÓW

1. Zgłoszenie

a) Termin i sposób zgłoszeń do udziału w danym turnieju określa Organizator turnieju.

b) Organizator ma prawo wprowadzenia wcześniejszych zapisów pod warunkiem ogłoszenia tego faktu w komunikacie o turnieju, z podaniem sposobu zgłoszeń (zgłoszenia telefoniczne, faxem, listowne,    e-mail`em, inne).

c) Jeżeli Organizator przewiduje otwarcie listy uczestników bezpośrednio przed turniejem, zgłoszenie równoznaczne jest z rejestracją na liście startowej.

2. Rejestracja na liście startowej

a) Zawodnik (drużyna), chcący wziąć udział w zawodach, ma obowiązek osobiście potwierdzić udział w turnieju bezpośrednio przed jego rozpoczęciem (niezależnie od faktu przyjmowania przez Organizatora wcześniejszych zgłoszeń).

b) Rejestracja jest ważna po wniesieniu opłaty startowej .

c) Zawodnik (drużyna), który z powodów niezależnych od organizatora nie potwierdził udziału           w zawodach przed rozpoczęciem losowania, traci prawo do zwrotu wniesionej opłaty startowej.

3. Wpisowe / opłata startowa

a) Niestawienie się zawodnika do pojedynku w dowolnej fazie zawodów nie daje prawa do pełnego bądź częściowego zwrotu wpisowego.

b) Zawodnik wykluczony z turnieju z powodów dyscyplinarnych, nawet jeśli nie rozpoczął pierwszego pojedynku w turnieju, nie ma prawa do zwrotu opłaty turniejowej i nie otrzymuje punktów do rankingu.

4. Losowanie

Losowanie powinno odbywać się niezwłocznie po zamknięciu potwierdzonych zapisów do turnieju.

5. Rozstawienie

Organizator turnieju może dokonać rozstawienia maksymalnie 1/16 zawodników uczestniczących       w turnieju, przyjmując za całość stosowaną drabinkę turniejową. Wprowadza się jednolite drabinki turniejowe dla 8, 16, 32 i 64 zawodników. Do  losowania stosuje się zasadę : ilość zawodników w turnieju = ilości losów ( np. 50 zawodników – drabinka na 64 – losy z numerami – 1-50)

6. Zmiany zawodników

a) Po losowaniu jakiekolwiek zmiany zawodników w diagramie zawodów są niedopuszczalne.

b) Wszelkie pozaregulaminowe próby zamiany zawodników po losowaniu karane są natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika bądź drużyn, próbujących dokonać takiej zamiany.

 

V. GRA

1. Wezwanie do gry

a)  Wyczytanie zawodników do pojedynku jest pierwszym wywołaniem.

b) Po zgłoszeniu sędziemu zawodów przez zawodnika (kapitana drużyny) braku na polu gry przeciwnika przez 5 minut (drużyny przeciwnej) następuje drugie wywołanie.

c) Zawodnik (drużyna), który nie zgłosi się na pole gry w ciągu 5 minut po drugim wywołaniu, przegrywa walkowerem dany pojedynek.

2. Ustalanie kolejności gry

a) Jeśli zachodzi konieczność ustalenia kolejności rozpoczynania gry, realizowane jest to przez rzuty na bulls-eye. Jako pierwszy rzut wykonuje zawodnik wpisany wyżej w diagramie zawodów ( wyczytywany jako pierwszy).

b) Do oceny wyniku rzutów na bulls-eye brana jest tkwiąca w dowolnym miejscu tarczy (również        w oponie) lotka danego zawodnika, rzucona w ocenianej kolejce rzutów, przy czym jeżeli:

 • lotka nie wbije się w tarczę, zawodnik rzucający ma prawo rzutu następną, będącą w grze lotką- jeżeli trzy razy za jednym podejściem lotka się nie wbije oznacza to, że zawodnik w ogóle nie trafił w tarczę;
 • lotka wybije z tarczy lotkę przeciwnika tkwiącą w polu innym niż bull lub bulls-eye, obaj zawodnicy powtarzają rzuty jak przy remisie. Lotka wybita z bull lub bulls-eye uznawana jest za ważną.

c) Przy remisie rzuty należy powtórzyć, przy czym powtórka rzutów rozgrywana jest w zmienionej kolejności zawodników.

d) Rzuty i ocena wyników rzutów na bulls eye.

A Jeżeli lotka pierwszego rzucającego zawodnika tkwi w bulls-eye (double bull), może on wyjąć lotkę z tarczy przed rzutem przeciwnika. Nie jest to obowiązkiem, lecz przejawem sportowej postawy zawodnika. Nie wyjmuje się lotek, tkwiących w bull (pierścień 25 punktów). W przypadku gdy w bull`u tkwią po trzy lotki każdego zawodnika - zawodnik musi wyjąć lotki z tarczy.

B  Obustronne trafienie w bull (pole 25 pkt), bądź obustronne trafienie w bulls-eye (pole 50 pkt uznaje się za równorzędne.

C Rzuty na bulls-eye wygrywa zawodnik, który umieści lotkę bliżej środka tarczy, z zastrzeżeniem punktu B

D Przy powtórce rzutów, po remisie, należy wyciągać lotki (z zastrzeżeniem punktu A)

e) Zawodnik, który wygrał rzuty na bulls-eye decyduje, kto rozpoczyna pierwszego i wszystkie nieparzyste legi danego pojedynku.

f) W meczach drużynowych rzuty na bulls-eye wykonuje dowolny zawodnik zespołu, biorący udział    w rozpoczynającym się meczu jako zawodnik składu podstawowego.

3. Przebieg gry

a) Każdy zawodnik ma prawo do 3 rzutów w jednej kolejce, o ile wcześniej nie zakończy lega bądź nie przekroczy zera (bust).

b) Lotka rzucona uznana jest za ważną i nie może być powtórnie rzucona nawet, jeżeli tarcza elektroniczna – mimo wbitej lotki – nie zaliczyła rzutu. Wyjątek stanowi lotka kończąca leg, tkwiąca    we właściwym sektorze tarczy, która jest zaliczana bez względu na wskazania elektroniki tarczy.

c) Zabronione jest powtarzanie rzutów oraz tzw. dobijanie lotki (czyli ręcznie zaliczane punkty).

d) Na polu gry podczas pojedynku mogą przebywać jedynie zawodnicy toczący pojedynek oraz –       w przerwach miedzy rzutami - sędzia.

e) Zawodnikowi oddającemu rzuty nie wolno:

 • rozpoczynać serii rzutów dopóki jego przeciwnik nie zejdzie poza linię rzutu,
 • nastąpić (przekroczyć) na linie rzutu (w zależności od podanej przez sędziego technicznego turnieju wartości kontrolnej pomiędzy tarczą a linią rzutu),
 • wykonywać rzutów w kierunku tarczy po „furze”

f) Przerwa techniczna w grze może nastąpić za zgodą sędziego.

g) sektor tarczy – to przestrzeń pomiędzy „pająkiem” . Lotka tkwiąca pomiędzy „pająkiem” a sektorem tarczy w przypadku lotki kończącej uznawana jest za ważną

h) w przypadku gdy automat niewłaściwie zaliczy lotkę powodując zakończenie lega– tzn. np. lotka tkwi w oponie obok sektora podwójnego a automat kończy grę lub lotka tkwi w pojedynczym bulls-eye a automat zalicza za 50 pkt. i kończy grę wówczas Sędzia po sprawdzeniu elektroniki automatu doprowadza leg ponownie do stanu sprzed niewłaściwego zaliczenia rzutu i rzut jest powtarzany (koszt powtórzonego lega pokrywa właściciel automatu)

4. Przełączenie licznika

a)  Zawodnik ma obowiązek upewnić się przed oddaniem rzutów, czy urządzenie jest przełączone na jego licznik.

b) Rzuty oddane na nie przełączoną tarczę uważa się za ważne.

c) Zawodnik przegrywa lega jeśli:

 • przełączy urządzenie elektroniczne do gry w sposób pozbawiający przeciwnika rzutu (rzutów);
 • zmieni stan licznika przeciwnika;
 • rzuci w jednym pojedynku po raz kolejny po furze lub po raz kolejny przekroczy linię, pod warunkiem, że wcześniej otrzymał wyraźną i potwierdzoną przez niego informację ostrzegającą od sędziego lub przeciwnika;
 • wykona rzuty treningowe w trakcie trwania seta
 • przed zakończeniem lega wrzuci do automatu monetę(-y) (niesportowe zachowanie-poddanie lega)
 • dobije ręcznie punkty sobie lub przeciwnikowi

5. Zwycięzca lega

a) Zwycięzcą lega jest zawodnik, który w regulaminowej liczbie kolejek:

 • sprowadzi stan swojego licznika do zera punktów;
 • sprowadzi stan swojego licznika poniżej 51 punktów, podczas gdy jego przeciwnikowi się to nie udało.

W innym przypadku wykonywane są rzuty na bulls-eye, które decydują o wyniku lega. Kolejność rzutów jest taka, jak podczas podstawowego przebiegu lega i  ulega zmianie przy ewentualnej powtórce rzutów – przy remisie.

W grze deblowej w przypadku nie zakończenia lega (w 301 w 10 kolejkach) decydują rzuty o środek – nie ma znaczenia jakie są wskazania wszystkich czterech liczników.

6. Sprawność tarczy elektronicznej

a) O przebiegu każdego lega decydują wskazania liczników tarczy elektronicznej. Wyjątek stanowi przypadek, w którym lotka kończąca leg tkwi w tarczy. Lotka taka jest zaliczana niezależnie od wskazań licznika.

b) Każdy pierwszy i drugi błąd zaliczenia punktów uznawany jest za nieszczęśliwe zrządzenie losu. 

c) W przypadku trzeciego, ewidentnego błędu zaliczenia podczas tego samego lega, leg ten zostaje unieważniony i jest rozgrywany od początku na innej lub naprawionej tarczy elektronicznej.

d) Decyzję o przerwaniu lega z powodu powtarzających się błędów tarczy elektronicznej podejmuje sędzia zawodów na wniosek zawodnika / kapitana drużyny.

7. Trening

a) Gry treningowe nie mogą zakłócać przebiegu zawodów.

b) W trakcie trwania zawodów rzuty treningowe mogą się odbywać tylko w wypadku, gdy Sędzia wyznacza automaty  do tego przeznaczone.

c) Dopuszcza się oddanie maksymalnie 3 kolejek (9 lotek) rzutów treningowych przez zawodników przed rozpoczęciem pojedynku do tarczy, do której zostali wywołani.

d) Oddawanie rzutów treningowych pomiędzy kolejnymi legami przez zawodników rozgrywających pojedynek jest zabronione (zgodnie z pkt 2).

VI. SĘDZIA ZAWODÓW

1.      Wprowadzono następujące kategorie sędziów:

-          sędzia główny

-          sędzia pomocniczy

2.      Aktualna lista sędziów jest dostępna w internecie.

3.      Sędzia zawodów czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów (zgodnym z obowiązującymi regulaminami) i do niego należą interpretacje spraw spornych.

4.      Od decyzji sędziego w trakcie zawodów nie ma odwołania.

5.      Sędzia zawodów może być jednocześnie ich uczestnikiem jako zawodnik.

 

VII. SPRAWY PORZĄDKOWE

1. Organizator zawodów ustala skład ekipy sędziowskiej oraz wyznacza Sędziego Głównego zawodów.

2. Kanon zachowań

Za zapewnienie sportowej atmosfery w meczu odpowiedzialni są na równi zawodnicy biorący udział w pojedynku. Za wyegzekwowanie należytej atmosfery w drużynach odpowiedzialni są kapitanowie drużyn.

Zabrania się niesportowego dopingu i zachowania lub zwracania uwag przez osoby kibicujące w stosunku do przeciwnika (drużyny przeciwnej). Wskazówki trenerskie w trakcie trwania pojedynku są przejawem niesportowego zachowania.

Na wniosek Sędziego, Organizator powinien usunąć z miejsca zawodów osoby naruszające kanon zachowań.

3. Protesty

a) Protest może być przyjęty do rozpatrzenia, jeżeli po sytuacji której dotyczy, nie został wykonany żaden rzut lub inna czynność, mająca wpływ na wynik lub zatwierdzenie wyniku gry (wykonanie rzutu powoduje akceptacje stanu faktycznego).

b) W wypadku wniesienia protestu gra, podczas której zaistniała przyczyna do złożenia protestu, musi zostać przerwana.

c) Protest ma prawo zgłosić wyłącznie zainteresowany zawodnik bądź kapitan drużyny.

d) Zawodnik bądź drużyna, wobec której składany jest protest, musi być poinformowana o fakcie złożenia protestu przed jego rozpatrzeniem.

e) Adresat protestu (sędzia, sędzia główny) ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć protest                  i poinformować zainteresowanych o podjętych decyzjach.

4. Kary

Za nieprzestrzeganie regulaminu sędzia zawodów może ukarać zawodnika jedną z kar:

 • ostrzeżenie;
 • przyznanie lega lub meczu przeciwnikowi;
 • wykluczenie z dalszych gier;
 • dyskwalifikacja w zawodach z pozbawieniem zdobytych do chwili dyskwalifikacji punktów        i nagród. Dalsze decyzje podejmuje organizator turnieju.

5. Nagrody i trofea

a) Wszystkie nagrody oraz trofea wręczane są zawodnikom podczas ceremonii zakończenia zawodów, z udziałem organizatorów i sponsorów zawodów.

b) Jeśli zwycięzca bądź laureat zawodów jest nieobecny podczas ceremonii zakończenia, nagrody zostają wysłane pocztą.

c) Trofea przechodnie muszą być zwrócone przez triumfatorów poprzedniej edycji danej imprezy        w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

 

VIII. INTERPRETACJA REGULAMINU

1. O interpretacji niniejszego regulaminu decyduje Organizator turnieju.

2. Podczas zawodów osobą upoważnioną do interpretacji regulaminu jest Sędzia Główny zawodów. Decyzje Sędziego Głównego w tym zakresie są ostateczne.

3. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Dom Wypoczynkowy „Nauczyciel” – jako organizator - zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, na bazie doświadczeń wynikających z praktyki turniejowej.

Wirtualny spacer

Ustroń

Ustroń/k Cieszyna malowniczo położona miejscowość w bramie doliny rzeki Wisły u podnóża Czantorii Wielkiej (995 m.) i Równicy (884m.). Centrum Ustronia rozciąga się wzdłuż Wisły, ale większość najnowszych domów i ośrodków wypoczynkowych usytuowana jest na terenie osiedli: Zawodzie na zboczu Równicy oraz Jaszowiec w dolinie potoku o tej samej nazwie. Centrum miasta położone jest na wysokości 360 m. npm., a poszczególne osiedla i przysiółki do 600 m. npm.

Sama miejscowość o długości ponad 15 km jest bardzo rozległa, bowiem obejmuje kilkanaście dolin i potoków wpadających do Wisły. Granice miasta przebiegają grzbietami górskimi Równicy od wschodu i Czantorii od południowego zachodu. Ustroń posiada dobre połączenia kolejowe i drogowe z całym krajem.

czytaj więcej

Jak do nas dojechać?